Skip to content
This is Top-Cousins Oy B2B page and Dealer portal. You can click this announcement to go to our D2C web shop (only in Finnish).
This is Top-Cousins Oy B2B page and Dealer portal. You can click this announcement to go to our D2C web shop (only in Finnish).

This is how you reduce the cost of working from home for tax purposes

Näin vähennät kotona työskentelyn kulut verotuksessa

Etätöiden tekemisestä aiheutuneet kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, tulonhankkimisesta johtuvia kuluja. Tulonhankkimiskulut pienentävät verotettavaa tuloasi. Niissä ei ole varsinaista omavastuuta, mutta ne vähennetään verotuksessa vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää viran puolesta myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen (750 euroa). Jäljempänä kirjoitettu perustuu tammikuun 2021 loppuun mennessä julkaistuun Verohallinnon ohjeistukseen.

Jos teet runsaasti etätöitä, voit vaatia verotuksessa vähennettäväksi työtilasta johtuvia kuluja.

Kaavamainen työhuonevähennys

Voit vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna kaavamaisen työhuonevähennyksen, jos esimerkiksi todellisten kulujen selvittäminen on vaikeaa. Kaavamainen työhuonevähennys hyväksytään, vaikka kotona ei olisi mitään erillistä tilaa varattuna työkäyttöä varten. Vähennys kattaa sekä työhuoneesta että kalustamisesta syntyneet kulut.

Työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vuosittain Verohallinnon ohjeessa. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, osuuden hoitovastikkeesta, kalusteet, valon, sähkön, lämmön, siivouksen ja korjauskulut.

Vuoden 2021 työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vasta vuoden loppupuolella. Vuoden 2020 verotuksessa eli keväällä 2021 annettavassa veroilmoituksessa vähennyksen määrä on

 • 900 euroa, jos teet etätöitä kokopäiväisesti ja yli 50 prosenttia vuoden työpäivistä,
 • 450 euroa, jos teet etätöitä säännöllisesti, mutta enintään 50 prosenttia vuoden työpäivistä,
 • 225 euroa, jos teet etätöitä vain satunnaisesti.

Huomaa: Työhuonevähennyksen tekeminen ei edellytä, että kotona on etätöihin varattu erillinen tila.

Ensimmäistä kertaa verovuotta 2020 koskevassa ohjeessa Verohallinto on todennut, että jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätöissä, kumpikin puoliso voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen. Jos puolisot vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, jaetaan vähennys puolisoille heidän esittämänsä selvityksen perusteella.

Vähennys todellisten kulujen mukaan

Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan voit vähentää tulonhankkimiskuluna myös työskentelytilastasi aiheutuneet todelliset kustannukset, jos pystyt selvittämään niiden määrän.

Jos omasta talostasi tai asunnostasi on jokin huone varattuna yksinomaan työntekoon koko vuoden, voit vähentää tuosta työtilasta aiheutuneet todelliset kulut yleensä täysimääräisesti. Jos työtila on työkäytössäsi vain osan vuotta, esim. koronavirusepidemian vuoksi, voit vaatia verotuksessa vähennyksiä vain tuohon aikaan kohdistuvista kuluista.

Jollei erillistä työtilaa etätyöhön ole, voi työkäytön osuuden laskeminen todellisista kuluista olla hankalaa. Juoksevien kulujen, kuten sähkön, lämmityksen ja vuokran osalta vähennystä todellisten kulujen mukaan laskettuna ei käytännössä näissä tilanteissa yleensä hyväksytä. Huomaa myös, että Verohallinnon ohjeistuksen mukaan voit saada ainoastaan kaavamaisen työhuonevähennyksen, jos työskentelet asuntoetuna saamassasi asunnossa.

Voit vähentää työhuoneesta aiheutuneet todelliset

 • vuokra- tai hoitovastikekulut,
 • valaistus-,
 • lämmitys-,
 • kaluste-,
 • korjaus- ja
 • siivouskulut
 • sekä rakennuksen hankintamenon poiston (omakotitalossa).

Sellaiset kulut, jotka kohdistuvat yhtäläisesti koko rakennukseen tai asuntoon, on jaettava vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan pinta-alojen suhteessa.Kulut, jotka kohdistuvat yksinomaisesti työkäytössä olevaan tilaan voi sen sijaan vähentää täysimääräisesti (esimerkiksi äänieristyksen lisääminen pelkässä työkäytössä olevaan huoneeseen tai tilaan).

Työhuonevähennyksen vaikutus

Esimerkki: Petterin vuosipalkka 2020 oli 40 000 euroa. Petterin etätyöskentely koronatilanteen vuoksi lisääntyi niin, että koko vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna hän työskenteli keskimäärin kolme viidesosaa työpäivistä etätöissä ja kaksi viidesosaa konttorilla. Petteri teki siis etätöitä yli 50 prosenttia vuoden työpäivistä. Näin ollen hän saa työhuonevähennyksen 900 euron suuruisena. Lisäksi hänellä on muita tulonhankkimismenoja 200 euron verran. Hänelle myönnetään tulonhankkimiskuluja koko vuodelta yhteensä 1 100 euron edestä.

Petterin maksettavaksi tulevien verojen ja veronluonteisten maksujen määrä on 11 434 euroa. Ellei hän ilmoittaisi hänelle kuuluvia vähennyksiä, määrä olisi 11 581 euroa eli 147 euroa enemmän.

Tulonhankkimiskulujen vaikutus palkansaajan nettotuloihin 2020

 • keskimääräiset kunnallis- (19,97) ja kirkollisveroprosentit (1,39)
 • vain viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioitu tulonhankkimiskulujen ohella
 • 7,15 % TyEL-maksu ja 1,25 % työttömyysvakuutusmaksu huomioitu

Palkka e/v

Tulonhankkimiskulut e/v

Verot ja veronluonteiset maksut e/v

 40 000

 0-750

 11581

 40 000

 800

 11560

 40 000

 900

 11518

 40 000

 1000

 11476

 40 000

 1100

 11434

 40 000

 1200

 11392

 40 000

 1300

 11350

 40 000

 1400

 11308

 40 000

 1500

 11265

 40 000

 1600

 11223

 40 000

 1700

 11181

 40 000

 1800

 11139

 40 000

 1900

 11097

 40 000

 2000

 11055

 Laskelma: Veronmaksajat

Työvälineet ja kalusteet

Jos hankit etätöitä varten työvälineitä, kuten tietokoneen, näytön, tulostimen taikka web-kameran, tai niiden kunnossapidosta aiheutuu sinulle kustannuksia, voit vähentää kustannukset verotuksessa. Myös tietoliikennekulut voi usein vähentää.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tietokoneiden ja tietoliikenneyhteydestä aiheutuneiden kustannusten vähennysoikeuden määränä voidaan pitää seuraavia prosenttiosuuksia tietokoneen hankintamenosta tai kulusta:

 •  50 prosenttia, kun pystyt osoittamaan, että tietokoneella on työkäyttöä
 •  100 prosenttia, kun pystyt osoittamaan, että tietokone on pääasiassa työkäytössä

Samaa jakosuhdetta voitaneen soveltaa myös muihin työvälineisiin ja -kalusteisiin. Huomaa kuitenkin, että kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi et voi vähentää todellisia kalustekustannuksia. Työvälinekulut sen sijaan voi vähentää normaalisti. Menot vähennetään lähtökohtaisesti sen vuoden verotuksessa jona ne on maksettu, mutta tiettyjen hyödykkeiden hankintamenot vähennetään poistoina. Työvälineen hankintamenoa ei siis välttämättä saa vähentää kerralla maksuvuoden verotuksessa.

Hankintameno vähennetään kerralla

 • kun työvälineen käyttöikä on todennäköisesti alle 3 vuotta tai
 • vähennykseen oikeuttava osa hankintamenosta on enintään 1 000 euroa tai verovuodesta 2021 alkaen 1 200 euroa tai
 • poistamaton hankintameno verovuoden alussa on enintään 1 000 euroa tai verovuodesta 2021 alkaen enintään 1 200 euroa.

Hankintameno vähennetään poistoina

 • kun työvälineen käyttöikä on todennäköisesti yli 3 vuotta ja
 • vähennykseen oikeuttava osa hankintamenosta on yli 1 000 euroa tai verovuodesta 2021 alkaen yli 1 200 euroa
 • Vuosittain vähennetään poistona enintään 25 prosenttia työvälineen jäljellä olevasta, verotuksessa poistamattomasta hankintamenosta.

Esimerkki: Poisto 2 500 euron tietokoneesta vuoden 2020 verotuksessa

Tietokoneen ostohinta on 2 500 euroa. Työnantajan todistuksen mukaan työntekijä tarvitsee kotitietokonetta työtehtäviensä tekemiseen satunnaisesti. Vähennyskelpoista on silloin puolet hankintahinnasta eli 1 250 euroa.

Ensimmäisenä vuonna poisto on 0,25 x 1 250 € = 312,50 €. Toisena vuonna poisto tehtäisiin jäljellä olevasta 937,50 eurosta, mutta koska vähennyskelpoinen poistamaton hankintameno onkin alle 1 000 euroa, työntekijä voi vähentää jäljelle jäävän poistamattoman hankintamenon 937,50 euroa kerralla jo toisena vuonna eli vuonna 2021.

Työnantajan hankkimat välineet

Työnantajani järjestää minulle työvälineitä etätöihin. Saanko tästä verotettavaa etua?

Jos työnantajasi järjestää sinulle etätöitä varten tietoliikenneyhteyden kotiin, ei siitä aiheudu sinulle veroseuraamuksia, vaikka voisit käyttää työnantajasi hankkimaa tietoliikenneyhteyttä myös yksityistarkoituksiin. Myöskään työkäyttöön saamastasi tietokonelaitteistosta ja ohjelmistosta ei synny verotettavaa tuloa, jollet saa niitä omistukseesi. Sama on tilanne, jos saat työnantajaltasi työkäyttöön muita kalusteita tai työvälineitä, joiden omistus säilyy työnantajalla.

Jos sen sijaan työnantajasi hankkii työvälineitä tai työhuoneeseesi kalusteita, jotka saat omistukseesi, on niiden käypä arvo sinulle verotettavaa palkkatuloa.

Laske edullisin vähennys. Myös työhuoneeseen hankitut kalusteet, kuten työpöytä tai tuoli, voidaan vähentää verotuksessa samoin periaattein, jollet ole vaatinut kaavamaista työhuonevähennystä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan et voi saada sekä kaavamaista työhuonevähennystä että vähennystä työtilan todellisista kustannuksista, kuten kalusteista. Jos joudut tekemään isompia kalustehankintoja, kannattaa siis laskea, tuleeko edullisemmaksi vaatia työhuonevähennystä vai kalustekustannuksia

Asiasta laajemmin: Taloustaito

Miten työhuonevähennyksestä ja työvälineistä saatava veroetu lasketaan?

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods